Disclaimer

We besteden de grootste zorg aan de content die we op bomenoverhout.nl publiceren. Desondanks kunnen we niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de content. Bomenoverhout.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor iedere vorm van directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, het toepassen van gegeven tips en informatie of de (on)bereikbaarheid van de website.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of andere betrokken partijen. Bomenoverhout.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

We kunnen er ook niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor je de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bomenoverhout.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de via deze website verkregen informatie.

We passen de informatie op bomenoverhout.nl regelmatig aan. Bijvoorbeeld met aanvullingen of inhoudelijke wijzigingen. We zijn op geen enkele manier verplicht om onze bezoekers op de hoogte te brengen van wijzigingen.

Links naar andere websites

Op bomenoverhout.nl linken we regelmatig naar andere websites. We zijn niet aansprakelijk voor de inhoud die je op de websites aantreft waar we naartoe linken. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de manier waarop de websites waar we naar linken met je (persoons)gegevens omgaan. Als je daar informatie over wilt hebben, dan verwijzen wij je daarvoor naar het privacybeleid, de disclaimer, de copyrightvermelding en de algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Wil je een gastblog plaatsen? Neem contact op!